Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Heddwch / A Peace School

Yn Ysgol Gymraeg Gwenllian rydym wedi mabwysiadu ethos ysgolion heddwch sy'n golygu ein bod yn datblygu heddwch, fel thema drawsgwricwlaidd, trwy'r ysgol gyfan. Ar hyn o bryd, rydym yn gweithio tuag at ddod yn Ysgol Heddwch sy'n sicrhau bod pawb, yn amgylchedd yr ysgol a thu hwnt, yn cael eu parchu, eu gwerthfawrogi ac yn teimlo'n ddiogel. Mae ein Gôl-geidwaid Byd-eang yn hyrwyddo ethos cadarnhaol a heddwch a lles drwyddi draw, tra hefyd yn annog disgyblion eraill i gydweithredu a pharchu ei gilydd.

 

 

 

At Ysgol Gymraeg Gwenllian we have adopted the peace school ethos which means we are developing peace, as a cross-curricular theme, throughout the entire school. We are currently working towards becoming an affiliated Peace School which ensures that within the school environment and beyond, everyone feels safe, respected and valued. Our Global Goalkeepers promote a positive ethos and general peace and well-being throughout, whilst also encouraging other pupils to cooperate and respect each other.

Top