Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Sy’n Parchu Hawliau / A Right’s Respecting School

 

Hawliau Plant 

Rydym yn Ysgol sydd yn Parchu Hawliau Plant (UNICEF) a cawsom wobr am hyn yn 2020. Mae disgyblion yn ein hysgol ni yn dysgu a defnyddio eu hawliau nhw o fewn y cwricwlwm a bywyd ysgol bob dydd. Mae Hawliau Plant wedi cael ei wreiddio ymhob dosbarth a chaiff y plant cyfleoedd i ymarfer eu hawliau trwy leisio barn, cynnig syniadau, parchu syniadau eraill a dysgu am wahanol agweddau o’u bywyd nhw a bywydau plant ledled y byd sydd yn ymwneud gyda hawliau plant.  

Mae’n bwysig bod pob dysgwr o’r oedran cynnar yn adnabod beth sy’n eu cadw nhw yn hapus, yn iach ac yn ddiogel. Rydym yn dysgu Hawl y Mis, derbyn gwersi penodol ar Hawliau Plant a hefyd mae gennym Lysgenhadon Gwych sydd yn sicrhau ein bod ni fel ysgol yn mabwysiadu ac ymarfer yr hawliau yma a bod disgyblion yn ymwybodol o’u hawliau nhw. 

 

 

Children's Rights

We are a Right's Respecting School (UNICEF) and we proudly received an award for this in 2020. Pupils in our school learn and use their rights within the curriculum and every day within school life. Children's Rights have been embedded in each class and pupils are given the opportunity to practice their rights through pupil voice, lesson ideas, respecting other people's views and opinions and learning about different aspects of their own lives and the lives of other children around the world.

It is important that from an early age, every learner knows what keeps them happy, healthy and safe. We learn a Right of the Month, receive specific lessons on Children's Rights and we have our Rights Ambassadors that ensure we as a school adopt and practice these rights and that other pupils are aware of their rights. 

Top