Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Grantiau / Grants

Datganiad GDD Ysgol Gymraeg Gwenllian 2021-2022

 

Dyrennir y Grant Datblygu Disgyblion (GDD) i ysgolion â disgyblion sy’n dod o deuluoedd incwm isel ac y gwyddys eu bod ar hyn o bryd yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (PYDd) a disgyblion sydd wedi ‘derbyn gofal’ yn barhaus am fwy na chwe mis (Plant Mewn Gofal).

Disgwylir i ysgolion ddefnyddio’r cyllid hwn i’r eithaf i gyflwyno strategaethau cynaliadwy fydd yn arwain yn gyflym at newidiadau i ddysgwyr sy’n gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim neu sy’n PMG.

 

Fel ysgol rydym wedi cytuno ar y tri cham canlynol:

1. Nodi’r grŵpiau targed o ddisgyblion, eu nodweddion a’u hanghenion dysgu

2. Cynllunio ymyraethau sy’n gwneud y defnydd mwyaf effeithiol o

    adnoddau

3. Monitro a gwerthuso effaith yr adnoddau.

 

 

Defnyddir y cyllid o £11,500 ar gyfer 2021-2022 i:

 

  • ddarparu rhaglenni ymyrraeth a chefnogaeth emosiynol ac academaidd
  • darparu a defnyddio systemau tracio data i adnabod anghenion y dysgwyr, targedu ymyrraethau a monitro effaith

 

  

Ysgol Gymraeg Gwenllian PDG Grant 2021-2022

 

The Pupil Development Grant (PDG) is allocated to schools with pupils who come from low-income families and are currently known to be eligible for free school meals (e-FSM) and pupils who have been looked after continuously for more than six months (CLA). 

Schools are expected to make the best use of this funding to implement sustainable strategies that will quickly bring about changes for learners eligible for free school meals or who are CLA.

 

As a school we have agreed the following three steps: 

 

1. to identify the target group of pupils, its characteristics and

    needs.

2. to plan interventions which make the most effective use of

    resources.

3. to monitor and evaluate the impact of resources.

 

The available funding for 2021 - 2022 of £11,500 is used to:

 

 

  • provide emotional and academic intervention and support programmes
  • implement and use data tracking systems to identify learners’ needs, target interventions and monitor impact

 

 

Top