Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Eco / An Eco School

Mae'r rhaglen Eco-Ysgolion yn fenter ryngwladol sy'n annog disgyblion i ymgysylltu â materion amgylcheddol a datblygiad cynaliadwy.

 

Mae Cyngor Eco'r ysgol yn darparu cyfleoedd i ddisgyblion etholedig drafod materion amgylcheddol sy'n bwysig i'r ysgol a'r gymuned leol.

 

Mae'r Cyngor Eco yn ymdrin â naw pwnc cyd-gysylltiedig i helpu i ddatblygu dull mwy cyflawn o Addysg ar gyfer Datblygiad Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang. Mae'r meysydd pwnc yn cynnwys:

Sbwriel

Lleihau gwastraff

Dŵr

Tir yr ysgol

Dinasyddiaeth Fyd-eang

Ynni

Bioamrywiaeth

Iechyd, lles a bwyd

Trafnidiaeth

 

                       

 

The Eco-Schools programme is an international initiative that encourages pupils to engage with environmental and sustainable development issues.

 

The school’s Eco Council provides opportunities for elected pupils to discuss environmental issues which are important to the school and the local community.

 

The Eco Council cover nine interlinked topics to help develop a more rounded approach to Education for Sustainable Development and Global Citizenship. The topic areas include:

Litter

Waste minimisation

Water

School grounds

Global Citizenship

Energy

Biodiversity

Health, Well-being and Food

Transport

Top