Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Ysgol Adferol / A Restorative School

Dulliau Adferol / Restorative Approaches

 

Mae Dulliau Adferol yn cynnwys y sgiliau o ddydd i ddydd sy'n ymwneud â gwrthdrawiadau a niwed. Mae'n adeiladu ac yn cynnal perthnasoedd a chymuned, yn ogystal ag ymateb pan fydd pethau'n mynd o chwith. Mae Dulliau Adferol yn ymgysylltu ac yn datblygu perthnasau cadarnhaol a chymunedau gwydn, i leihau niwed, a datrys gwrthdaro yn gyflym trwy ddatrys problemau yn effeithiol.

 

Mae rhai materion wedi'u gwella o fewn cymunedau, teuluoedd a sefydliadau sydd â dulliau adferol fel a ganlyn:

· Perthnasoedd;

· Cwrdd ag anghenion;

· Ymgysylltu a chyfranogiad;

· Ymddygiad heriol;

· Datrys gwrthdaro - proffesiynol neu bersonol;

· Sgiliau a hyder i ddatrys problemau gwrthdaro yn effeithiol;

· Diogelwch a chytgord mewn grwpiau a chymunedau;

· Datrys problemau partneriaeth;

· Trawsnewid mewn arferion gwaith a'r amgylchedd.

 

 

 

 

Restorative Approaches includes the day to day skills involved in pre-empting conflicts and harm. It builds and maintains relationships and community, as well as reacting / responding when things go wrong. Restorative Approaches engages and develops positive relationships and resilient communities, to reduce harm, and de- escalate conflict quickly by problem solving effectively.

 

Some issues improved within communities, families and organisations with restorative approaches are:

· Relationships;

· Meeting needs;

· Engagement and participation;

· Challenging behaviour;

· Conflict resolution – professional or personal;

· Skills and confidence to resolve conflict issues effectively;

· Safety and harmony in groups and communities;

· Partnership problem solving;

· Transformation in working practice and environment.

Top