Menu

Ysgol Gymraeg Gwenllian

Llifo at lwyddiant / Flowing to success

Prydau Ysgol am Ddim / Free School Meals

 

Mae plant, rhieni neu warcheidwaid yn cael un o'r budd-daliadau canlynol sy'n gallu cael prydau ysgol am ddim:

 • Cymhorthdal Incwm
 • Lwfans Ceisio Gwaith (ar sail incwm)
 • Cymorth o dan Ran VI o Ddeddf Mewnfudo a Lloches 1999 Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Yr elfen warant o Gredyd Pensiwn y Wladwriaeth
 • Credyd Treth Plant, ond HEB dderbyn Credyd Treth Gwaith ac nad yw incwm blynyddol eu haelwyd (a aseswyd gan Gyllid y Wlad) yn fwy na £16,190 oni bai bod y Credyd Treth Gwaith yn rhan o estyniad pedair wythnos.
 • Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy'n gysylltiedig ag incwm
 • Credyd Cynhwysol, ar yr amod bod gan yr aelwyd incwm a enillir net blynyddol o ddim mwy na £7,400 

Byddwch cystal â sylwi os ydych chi’n derbyn Credydau Treth Teuluoedd Mewn Gwaith yn ogystal ag unrhyw un o’r budd-daliadau hyn, na fyddwch yn gymwys i gael prydau bwyd am ddim, hyd yn oed os yw’r incwm teuluol un is na £16,190.

 

Cliciwch ar y linc isod i ymgeisio.

 

 

Free School Meals are available to children, parents and guardian receiving one of the following benefits:

 • Income Support
 • Job Seekers Allowance (Income Based)
 • Support under part V1 of the Immigration and Asylum Act 1999
 • Guaranteed element of State Pension Credit
 • Child Tax Credit, but DO NOT receive Working Tax Credit, and their annual income  (as assessed by the Inland Revenue) does not exceed £16,190 unless Working Tax Credit is part of a four week run on.
 • Income related Employment and Support Allowance
 • Universal Credit, provided the household has an annualised net earned income of no more than £7,400

Please note:  If you are in receipt of Working Tax Credit in addition to any of these benefits you will not be eligible for free meals, even if the household income is below £16,190.

 

Please click on the link below to apply.

 

 

Top